Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Posadowienie czterech szaletów miejskich w lokalizacjach: 1. ul. Bulwarowa, 2. Rondo Maczka, 3.Rynek Dębnicki, 4. ul. Wadowicka – znak sprawy: 10/IV/2018

 _______________________________________________________________________________

Kraków, 07.06.2018 roku

NZ.271.104.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy

Wybrano ofertę nr 1

Zygmunt Włodarczyk
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „WŁOMEX"
ul. Gromadzka 30, 30-719 Kraków

Cena brutto: 527 335,40 zł
Długość okresu gwarancji: 36 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone
w SIWZ.
Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1

Zygmunt Włodarczyk
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „WŁOMEX"
ul. Gromadzka 30, 30-719 Kraków
Punktacja:
Cena brutto: 60,00 pkt
Długość okresu gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
Punktacja łącznie: 100%, w tym:
Cena brutto: 60%,
Długość okresu gwarancji: 40%

ponadto

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Komunalne i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl
• inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, jest Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zikit.krakow.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Posadowienie czterech szaletów miejskich w lokalizacjach: 1. ul. Bulwarowa, 2. Rondo Maczka, 3.Rynek Dębnicki, 4. ul. Wadowicka – znak sprawy: 10/IV/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp";
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

_______________________________________________________________________________

Kraków, 11.06.2018 r.

NZ.271.104.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – SPROSTOWANIE

Zgodnie ze złożoną przez PPUH Włomex Zygmunt Włodarczyk ofertą oraz zgodnie ze sporządzonym protokołem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający prostuje następującą omyłkę pisarską:

W informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.06.2018 r. Zamawiający podał, że Wykonawca za zaproponowany okres gwarancji (tj. 36 miesięcy) otrzymuje 40 pkt. Zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w IX części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca za zaproponowany okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy otrzymuje 0 pkt.

W związku z powyższym Zamawiający podaje ponownie poprawianą punktację przedmiotowej oferty:

Zygmunt Włodarczyk
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „WŁOMEX"
ul. Gromadzka 30, 30-719 Kraków
Punktacja:
Cena brutto: 60,00 pkt
Długość okresu gwarancji: 0,00 pkt
Łącznie: 60,00 pkt

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum