Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych dla budowy chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ulic Zakręt i Bażanciej."– znak sprawy: 4/V/2018.

 Kraków, dnia 12.06.2018 roku

NZ.271.141.2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Termin wykonania zamówienia: całość do 11 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy,
z podziałem na dwa etapy, z których :
I ETAP opracowanie koncepcji do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy;
II ETAP opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wybrano ofertę nr 2.
FHU REMAPOL Grzegorz Kalita
ul. Wielkie Pola 7, 31-764 Kraków
Cena brutto: 22 755,00 zł w tym :
- 6 826,00 zł. za wykonanie ETAPU I
- 15 929,00 zł za wykonanie ETAPU II
Okres gwarancji : 36 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta FHU REMAPOL Grzegorz Kalita jest najkorzystniejsza, uzyskała maksymalną liczbę punktów, spełnia wymagania określone w SIWZ oraz mieści się w środkach jakie Zamawiający przewidział na sfinansowanie przedmiotowego zadania.
Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta nr 1
Rafał Matusik „BPD"
ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków
Cena brutto: 14,42 punktów
Okres gwarancji: 40,00 punktów
Łącznie: 54,42 punktów

Oferta nr 2
FHU REMAPOL Grzegorz Kalita
ul. Wielkie Pola 7, 31-764 Kraków
Cena brutto: 60 punktów
Okres gwarancji: 40,00 punktów
Łącznie: 100 punktów

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 2 oferty z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert

Kryteria oceny ofert:
Cena brutto: 60%
Okres gwarancji: 40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum