Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:23/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego:Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII Miasta Krakowa – oświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z drogą dojazdową-znak sprawy: 23/IV/2018.

Kraków, dnia 12.06.2018 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
45.00.00.00-7 (Roboty budowlane)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2018 r., w tym:
-opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 12.10.2018r.,
-realizacja robót budowlanych do dnia 30.11.2018 r.

Wybrano ofertę nr 2

M.S.J. „ELEKTROINSTAL" Marek Szwajda, Józef Rozkocha
30-149 Kraków
ul. Balicka 100
Cena brutto: 43 150,00 zł brutto w tym:
-za wykonanie dokumentacji projektowej 5 000,00 zł. brutto,
-za wykonanie robót budowlanych 38 150,00 zł. brutto
Długość oferowanego okresu gwarancji : 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postepowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

1)Oferta nr 1
Romboid s.c.
31-553 Kraków, ul. Fabryczna 13
Cena brutto: 58,84 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 98,84 pkt

2)Oferta nr 2
M.S.J. „ELEKTROINSTAL" Marek Szwajda, Józef Rozkocha
30-149 Kraków, ul. Balicka 100
Cena brutto:60,00 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 2 oferty z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto:60%
długość oferowanego okresu gwarancji:40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum