Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 24/IV/2018

Dotyczy przetargu nieogoraniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XII Miasta Krakowa ul. Muzyków, ul. Teligi, ul. Nowosądecka / Spółdzielców - znak sprawy: 24/IV/2018

 _______________________________________________________________________________

Kraków, 13.06.2018 roku

NZ.271.134.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
45.00.00.00-7 (Roboty budowlane)

Termin wykonania zamówienia: : do dnia 30.11.2018 r., w tym:
- Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 19.10.2018 r.,
- Etap II: realizacja robót budowlanych do dnia 30.11.2018 r.

Wybrano ofertę nr 3

M.S.J. „ELEKTROINSTAL"
Marek Szwajda, Józef Rozkocha s.c.
ul. Balicka 100
30-149 Kraków
cena ofertowa: 92 250,00 zł brutto, w tym:
wykonanie dokumentacji projektowej: 12 500,00 zł brutto
wykonanie robót budowlanych: 79 750,00 zł brutto
okres gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą w niniejszym postępowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1:
Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „POWER"
Krzysztof Jędrszczyk
ul. Łowińskiego 3
31-752 Kraków
Punktacja:
cena ofertowa: 58,60 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 98,60 pkt

Oferta nr 2:
Romboid s.c.
ul. Fabryczna 13
31-553 Kraków
Punktacja:
cena ofertowa: 58,64 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 98,64 pkt

Oferta nr 3:
M.S.J. „ELEKTROINSTAL"
Marek Szwajda, Józef Rozkocha s.c.
ul. Balicka 100
30-149 Kraków
Punktacja:
cena ofertowa: 60,00 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 100,00 pkt

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert

Kryteria oceny ofert:
Punktacja łącznie: 100%, w tym:
Cena brutto: 60%,
Długość okresu gwarancji: 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum