Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 17/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Remont ulic: 1. Zakątek 2. Wyspiańskiego od Axentowicza do Grottgera 3. Konarskiego od Lea do Czarnowiejskiej 4. Wyki 5. Gnieźnieńskiej od Jaremy do Radzikowskiego. Znak sprawy: 17/III/2018

Kraków, dnia 14.06.2018 rok                                                                    NZ.271.154.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.23.31.40-2 (Roboty drogowe)
45.23.31.42-6 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Termin realizacji: 100 dni od przekazania placu budowy

Wybrano: OFERTĘ NR 2

Berger Bau Polska Sp. z o.o.
54-517 Wrocław,
ul. Szczecińska 11
cena ofertowa: 2.646.293,20 złotych
wydłużony okres gwarancji: o 24 m-ce tj. do okresu 60 m-cy

Uzasadnienie wyboru:
Do realizacji niniejszego zamówienia wybrano w/w Wykonawcę. Oferta tego Wykonawcy jest jedyną, niepodlegającą odrzuceniu ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu, spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i uzyskała łącznie maksymalną ilość punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert.

Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Liczba otrzymanych ofert: 2 (w tym: 0 wykonawców wykluczonych, 1 oferta odrzucona).
Kryteria oceny ofert:
cena brutto - 60%, wydłużony okres gwarancji – 40 %

Szczegółowa punktacja z uwzględnieniem w/w kryteriów przedstawia się następująco:

OFERTA NR 1
PAVIMENTAL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 49
32-540 Trzebinia
OFERTA ODRZUCONA

OFERTA NR 2
Berger Bau Polska Sp. z o.o.
54-517 Wrocław,
ul. Szczecińska 11
cena ofertowa: 60,00 pkt
wydłużony okres gwarancji: 40,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 100,00 pkt

ponadto

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuje, że:
- administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Komunalne i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl
- inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, jest Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zikit.krakow.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: Remont ulic: 1. Zakątek 2. Wyspiańskiego od Axentowicza do Grottgera 3. Konarskiego od Lea do Czarnowiejskiej 4. Wyki 5. Gnieźnieńskiej od Jaremy do Radzikowskiego. Znak sprawy: 17/III/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp";
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum