Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 14/I/2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska, wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę. Znak sprawy: 14/I/2018

Kraków, dnia 14.06.2018 roku

NZ.271.26.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.23.41.26-5 (Roboty związane z liniami tramwajowymi)
45.23.32.52-0 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)
30.19.50.00-2 (Tablice)
39.29.41.00-0 (Artykuły informacyjne i promocyjne)

Termin wykonania zamówienia: 10 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem że uzyskanie przejezdności torowiska dla ruchu tramwajowego nastąpi w terminie 8 lub 9 lub 10 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy – w zależności od terminu zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na przedmiotowe zamówienie kwotę 56.500.000,00 zł brutto a cena jedynej oferty złożonej w niniejszym postepowaniu wynosiła 85.421.638,48 zł brutto. Jedyna złożona oferta przewyższa środki Zamawiającego.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum