Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:8/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie-znak sprawy: 8/V/2018.

Kraków, dnia 26.06.2018 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71320000-7– Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71400000-2- Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

Termin realizacji: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

Wybrano ofertę nr 1

BPD Rafał Matusik
30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 39
Cena brutto: 110 000,00 zł brutto
Długość oferowanego okresu gwarancji : 36 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

1)Oferta nr 1
BPD Rafał Matusik
30-417 Kraków
ul. Łagiewnicka 39
Cena brutto:60,00 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Razem: 100,00 pkt

2)Oferta nr 2
PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o.
53-676 Wrocław
ul. Sokolnicza 5/74
Cena brutto:32,07 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Razem: 72,07 pkt

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 2 oferty z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto: 60% długość oferowanego okresu gwarancji: 40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum