Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 20/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie analizy odwodnienia ulic: Jasnorzewskiej, Woronicza, Białych Brzóz, Combrowej, Rokitańskiej, Ostroroga - znak sprawy: 20/V/2018

Kraków, dnia 26.06.2018 roku

Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71320000 -7– Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Termin realizacji: 30.11.2018 r.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Kwota najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wynosiła 63 837,00 zł brutto, podczas gdy zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 25 000,00 zł brutto. Wobec powyższego Zamawiający zgodnie z treścią ustawy unieważnia postępowanie w przypadku, gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum