Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 21/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Część I - Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb ZIKiT, Część II - Rozbudowa istniejącego stanowiska monitoringu BRD w ramach zadania „Zakupy inwestycyjne ZIKiT" - znak sprawy: 21/V/2018.

Kraków, 26.06.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

30.21.30.00-5 (Komputery osobiste),
30.21.33.00-8 (Komputer biurkowy),
32.32.30.00-3 (Monitory wideo),
32.41.31.00-2 (Rutery sieciowe).

Termin wykonania zamówienia:

Co najmniej 14 dni od daty zawarcia umowy. Maksymalny okres dostawy wynosi 21 dni od daty zawarcia umowy (dla Części I i Części II).

CZĘŚĆ I


Wybrano ofertę nr 3:

Komputronik Biznes Sp. z o.o.
ul. Wołczyńska 37
60-003 Poznań
Cena brutto: 184.819,80 zł
Termin wykonania zamówienia: 14 dni od daty zawarcia umowy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert w zakresie Części I, spełnia wymagania określone w SIWZ oraz mieści się w środkach jakie Zamawiający przewidział na sfinansowanie przedmiotowego zadania.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

OFERTA nr 1

FHU INTERSELL
Waldemar Płonka
ul. Jesionowa 17A

OFERTA ODRZUCONA

OFERTA nr 2

PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o.
al. Mickiewicza 27
31-120 Kraków
Łącznie 96,92pkt, w tym:
- Cena brutto – 56,92pkt
- Termin realizacji zamówienia – 40pkt

OFERTA nr 3

Komputronik Biznes Sp. z o.o.
ul. Wołczyńska 37
60-003 Poznań
Łącznie 100pkt, w tym:
- Cena brutto – 60pkt
- Termin realizacji zamówienia – 40pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono 1 ofertę.

Kryterium oceny ofert:

Cena brutto - 60%
Termin realizacji zamówienia - 40%

CZĘŚĆ II

 

Wybrano ofertę nr 3:

Komputronik Biznes Sp. z o.o.
ul. Wołczyńska 37
60-003 Poznań
Cena brutto: 63.953,31 zł
Termin wykonania zamówienia: 14 dni od daty zawarcia umowy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest jedyną ofertą w postępowaniu w zakresie Części II, spełnia wymagania określone w SIWZ oraz mieści się w środkach, jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zadania.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

OFERTA nr 1

Komputronik Biznes Sp. z o.o.
ul. Wołczyńska 37
60-003 Poznań
Łącznie 100pkt, w tym:
- Cena brutto – 60pkt
- Termin realizacji zamówienia – 40pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono 0 ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena brutto - 60%
Termin realizacji zamówienia - 40%

 


 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum