Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 13/V/2018

Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa w formule P+B – edycja III Budżet obywatelski - znak sprawy: 13/V/2018

   NZ.27.173.2018                Kraków, dnia 05.07.2018 roku

Informacja o unieważnieniu postępowania 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

71320000-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

45233162-2 (Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych)

71240000-2 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)

45231400-9 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych)

 

Termin realizacji: pięć miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający na realizację przedmiotowego zadania przeznaczył kwotę 852.520,00 zł brutto, natomiast cena jedynej oferty złożonej przez firmę: SAMBUD Józef Paryl, 32-412 Wiśniowa, Węglówka 72 wynosiła: 1.703.119,50 zł brutto.

Uzasadnienie prawne:

Unieważnia się w/w postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, ponieważ cena jedynej oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum