Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 14/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego – budowa sieci światłowodowej na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj" (część I, część II, część III, część IV) – znak sprawy: 14/V/2018

 _______________________________________________________________________________

Kraków, 09.07.2018 r.

NZ.271.155.2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
45.23.10.00-7 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych)

Termin wykonania zamówienia:

Część 1 :do dnia 10.10.2018 r. w tym :
• wykonanie dokumentacji projektowej wraz z ostatecznymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami do dnia 30.09.2018 r.
• wykonanie robót budowlanych do dnia 10.10.2018 r.

Część 2 : do dnia 30.10.2018 r. w tym :
• wykonanie dokumentacji projektowej wraz z ostatecznymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami do dnia 30.09.2018 r.
• wykonanie robót budowlanych do dnia 30.10.2018 r.

Część 3 : do dnia 10.11.2018 r. w tym
• wykonanie dokumentacji projektowej wraz z ostatecznymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami do dnia 10.10.2018 r.
• wykonanie robót budowlanych do dnia 10.11.2018 r.

Część 4 : do dnia 30.11.2018 r. w tym
• wykonanie dokumentacji projektowej wraz z ostatecznymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami do dnia 20.10.2018 r.
• wykonanie robót budowlanych do dnia 30.11.2018 r.

 

CZĘŚĆ I

Wybrano ofertę nr 2

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum:
Wacław Szczepanik VATICO
os. Centrum D1/165
31-932 Kraków
Partner konsorcjum:
Dynamik Sp. z o.o.
ul. Mierzeja Wiślana 6
30-732 Kraków

Cena brutto: 766 666,70 zł w tym:
-za wykonanie dokumentacji projektowej 31 500,00 zł.
-za wykonanie robót budowlanych 735 166,70 zł.
Długość oferowanego okresu gwarancji : 60 miesięcy

CZĘŚĆ II

Wybrano ofertę nr 2

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum:
Wacław Szczepanik VATICO
os. Centrum D1/165
31-932 Kraków
Partner konsorcjum:
Dynamik Sp. z o.o.
ul. Mierzeja Wiślana 6
30-732 Kraków

Cena brutto: 800 000,00 zł w tym:
-za wykonanie dokumentacji projektowej 33 100,00 zł.
-za wykonanie robót budowlanych 766 900,00 zł.
Długość oferowanego okresu gwarancji : 60 miesięcy

CZĘŚĆ III

Wybrano ofertę nr 4

SYMETRA Wojciech Wielogórski
Mikułowice 108
28-100 Busko-Zdrój

Cena brutto: 440 000,00 zł w tym:
-za wykonanie dokumentacji projektowej 210 000,00 zł.
-za wykonanie robót budowlanych 230 000,00 zł.
Długość oferowanego okresu gwarancji : 60 miesięcy

CZĘŚĆ IV

Wybrano ofertę nr 2

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum:
Wacław Szczepanik VATICO
os. Centrum D1/165
31-932 Kraków
Partner konsorcjum:
Dynamik Sp. z o.o.
ul. Mierzeja Wiślana 6
30-732 Kraków

Cena brutto: 450 00,00 zł w tym:
-za wykonanie dokumentacji projektowej 18 600,00 zł.
-za wykonanie robót budowlanych 431 400,00 zł.
Długość oferowanego okresu gwarancji : 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferty te są najkorzystniejszymi ofertami złożonymi w niniejszym postępowaniu w danej części zamówienia w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełniają wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowy na w/w zadania zostaną zawarte w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

CZĘŚĆ I

Oferta nr 1

Technitel Polska S.A.
Ul. Łąkowa 29
90-554 Łódź

Oferta odrzucona

Oferta nr 2

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum:
Wacław Szczepanik VATICO
os. Centrum D1/165
31-932 Kraków
Partner konsorcjum:
Dynamik Sp. z o.o.
ul. Mierzeja Wiślana 6
30-732 Kraków

Cena brutto: 60,00 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Razem: 100,00 pkt

Oferta nr 3
TELETRONIC Sp. z o.o.
ul. Kielecka 1
31-526 Kraków

Oferta odrzucona

Oferta nr 4
SYMETRA Wojciech Wielogórski
Mikułowice 108
28-100 Busko-Zdrój

Cena brutto: 59,13 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Razem: 99,13 pkt

CZĘŚĆ II

Oferta nr 1

Technitel Polska S.A.
Ul. Łąkowa 29
90-554 Łódź

Oferta odrzucona

Oferta nr 2

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum:
Wacław Szczepanik VATICO
os. Centrum D1/165
31-932 Kraków
Partner konsorcjum:
Dynamik Sp. z o.o.
ul. Mierzeja Wiślana 6
30-732 Kraków

Cena brutto: 60,00 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Razem: 100,00 pkt

Oferta nr 3
TELETRONIC Sp. z o.o.
ul. Kielecka 1
31-526 Kraków

Oferta odrzucona

Oferta nr 4
SYMETRA Wojciech Wielogórski
Mikułowice 108
28-100 Busko-Zdrój

Cena brutto: 56,47 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Razem: 96,47 pkt

CZĘŚĆ III

Oferta nr 1

Technitel Polska S.A.
Ul. Łąkowa 29
90-554 Łódź

Oferta odrzucona

Oferta nr 2

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum:
Wacław Szczepanik VATICO
os. Centrum D1/165
31-932 Kraków
Partner konsorcjum:
Dynamik Sp. z o.o.
ul. Mierzeja Wiślana 6
30-732 Kraków

Cena brutto: 51,97 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Razem: 91,97 pkt

Oferta nr 3
TELETRONIC Sp. z o.o.
ul. Kielecka 1
31-526 Kraków

Oferta odrzucona

Oferta nr 4
SYMETRA Wojciech Wielogórski
Mikułowice 108
28-100 Busko-Zdrój

Cena brutto: 60,00 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Razem: 100,00 pkt

CZĘŚĆ IV

Oferta nr 1

Technitel Polska S.A.
Ul. Łąkowa 29
90-554 Łódź

Oferta odrzucona

Oferta nr 2

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum:
Wacław Szczepanik VATICO
os. Centrum D1/165
31-932 Kraków
Partner konsorcjum:
Dynamik Sp. z o.o.
ul. Mierzeja Wiślana 6
30-732 Kraków

Cena brutto: 60,00 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Razem: 100,00 pkt

Oferta nr 3
TELETRONIC Sp. z o.o.
ul. Kielecka 1
31-526 Kraków

Oferta odrzucona

Oferta nr 4
SYMETRA Wojciech Wielogórski
Mikułowice 108
28-100 Busko-Zdrój

Oferta odrzucona

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert:
Na część I: 4, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty
Na część II: 4, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty
Na część III: 4, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty
Na część IV: 4, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 3 oferty

Kryteria oceny ofert:
Punktacja łącznie: 100%, w tym:
Cena brutto: 60%,
Długość oferowanego okresu gwarancji: 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum