Informacja o unieważnieniu postepowania. Znak sprawy: 19/V/2018

Kampania promocyjno - informacyjna „ Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie"
Znak sprawy: 19/V/2018


Kraków, dnia 10.07.2018 roku                                                                   NZ.271.200.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Kampania promocyjno - informacyjna „ Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie"- znak sprawy: 19/V/2018.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
79.34.14.00-0 (Usługi prowadzenia kampanii reklamowych)
39.29.41.00-0 (Artykuły informacyjne i promocyjne)

Termin realizacji: do dnia 30.04.2019r.
Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.
Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum