Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/VI/2018

Dotyczy postępowania p.n.: „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego." - znak sprawy: 15/VI/2018.

 Kraków, dnia 11.07.2018 roku

NZ.271.188.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy,

Wybrano ofertę nr 1
Firma Budowlano Usługowa MISKAD
Adam Miśkiewicz
ul. Sucha 15 H, 30-601 Kraków
Cena brutto: 7 499,00 zł
Okres gwarancji : 36 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta Firmy Budowlano Usługowej MISKAD Adam Miśkiewicz jest jedyną ofertą, która wpłynęła na realizację zamówienia, uzyskała maksymalną liczbę punktów, spełnia wymagania określone w SIWZ oraz mieści się w środkach jakie Zamawiający przewidział na sfinansowanie przedmiotowego zadania.
Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a) ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta nr 1
Firma Budowlano Usługowa MISKAD
Adam Miśkiewicz
ul. Sucha 15 H, 30-601 Kraków
Cena brutto: 60 pkt
Okres gwarancji : 40 pkt
Łącznie: 100 punktów
Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 1 oferta z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert
Kryteria oceny ofert:
Cena brutto: 60%
Okres gwarancji: 40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum