Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/VI/2018

Dotyczy postępowania p.n.: „Modernizacja/przebudowa ul. Gałęzowskiego - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji." - znak sprawy: 11/VI/2018.

 Kraków, dnia 11.07.2018 roku

NZ.271.182.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Termin wykonania zamówienia: do 4 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy,

Wybrano ofertę nr 2.
Rafał Matusik „BPD"
ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków
Cena brutto: 42 927,00 zł w tym :
Okres gwarancji : 48 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta przedsiębiorcy: Rafał Matusik „BPD" jest najkorzystniejsza, uzyskała maksymalną liczbę punktów, spełnia wymagania określone w SIWZ oraz mieści się w środkach jakie Zamawiający przewidział na sfinansowanie przedmiotowego zadania.
Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta nr 1
DROPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Zabłocie 26/41, 30-701 Kraków
Cena brutto: 44,55 punktów
Okres gwarancji: 40,00 punktów
Łącznie: 84,55 punktów

Oferta nr 2
Rafał Matusik „BPD"
ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków
Cena brutto: 60 punktów
Okres gwarancji: 40,00 punktów
Łącznie: 100 punktów

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 2 oferty z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert

Kryteria oceny ofert:
Cena brutto: 60%
Okres gwarancji: 40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum