Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Znak sprawy: 5/I/2018.

Kraków, dnia 11.07.2018 r.

NZ.271.11.201

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45.23.41.26-5 (Roboty związane z liniami tramwajowymi)
45.23.32.52-0 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)
30.19.50.00-2 (Tablice)
39.29.41.00-0 (Artykuły informacyjne i promocyjne)

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem że uzyskanie przejezdności torowiska dla ruchu tramwajowego nastąpi w terminie 10 lub 11 lub 12 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy – w zależności od terminu zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie.

Wybrano ofertę nr 1:

ZUE S.A.,
30-048 Kraków, ul. K. Czapińskiego 3

cena ofertowa: 76.985.066,00 zł brutto

okres gwarancji : 72 miesiące
termin uzyskania przejezdności torowiska dla ruchu tramwajowego: 10 miesięcy od daty
przekazania terenu budowy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną ofertą złożoną i nie podlegającą odrzuceniu w niniejszym postępowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1
ZUE S.A.,
30-048 Kraków, ul. K. Czapińskiego 3
Punktacja:
Cena brutto: 60,00 pkt
Okres gwarancji: 20,00 pkt
Termin uzyskania przejezdności torowiska dla ruchu tramwajowego: 20,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 2 z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.
W dniu 20.06.2018 r. Zamawiający wykluczył Wykonawcę Trakcja PRKiI S.A., 00-120 Warszawa, ul. Złota 59 XVIII p. zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 czerwca 2018 r. (sygn. akt. KIO 988/18).

Kryteria oceny ofert:
cena brutto: 60 %.
termin uzyskania przejezdności torowiska dla ruchu tramwajowego: 20%
długość okresu gwarancji o którym mowa w § 10 ust. 2 istotnych postanowień umowy: 20%

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum