Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 22/V/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Wymiana słupów oświetleniowych w Ogrodzie Uniwersytetu Jagiellońskiego – Planty Krakowskie – znak sprawy: 22/V/2018

 

 ______________________________________________________________________________

Kraków, 12.07.2018 r.

NZ.271.166.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45.31.61.10-9 (Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego)
34.92.85.20-9 (Słupy latarniowe)

Termin wykonania zamówienia: 15.11.2018 r.

Wybrano ofertę nr 2

ZUE S.A.
ul. K. Czapińskiego 3
30-048 Kraków
cena ofertowa: 613 768,12 zł brutto
okres gwarancji: 48 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą w niniejszym postępowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.
Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1:
Krzysztof Jędrszczyk
Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „POWER"
ul. Łowińskiego 3
31-752 Kraków
Punktacja:
cena ofertowa: 43,89 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 83,89 pkt

Oferta nr 2:
ZUE S.A.
ul. K. Czapińskiego 3
30-048 Kraków
Punktacja:
cena ofertowa: 60,00 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 100,00 pkt

Oferta nr 3:
Towarzystwo Wykonawstwa Obiektów Elektroenergetycznych EL-EN
Andrzej Krzanowski i Ryszard Wąsik Spółka Jawna
ul. L. Rydla 57
30-130 Kraków
Punktacja:
cena ofertowa: 54,34 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 94,34 pkt

Oferta nr 4:
M.S.J. ELETROINSTAL
Marek Szwajda, Józef Rozkocha s.c.
ul. Balicka 100
30-149 Kraków
Punktacja:
cena ofertowa: 26,95 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 66,95 pkt

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
Punktacja łącznie: 100%, w tym:
Cena brutto: 60%,
Długość okresu gwarancji: 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum