Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/VII/2018

Dotyczy postępowania p.n.: „Budowa pomnika wraz z utwardzeniem terenu- dojściem oraz masztu flagowego na działce nr 374 obręb 13 przy Placu Niepodległości w Krakowie w ramach zadania: Rewitalizacja Placu Niepodległości."– znak sprawy: 1/VII/2018.

Kraków, dnia 31.07.2018 roku

NZ.271.194.2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.11.27.20-8
45.22.38.00-4
45.10.00.00-8
45.11.00.00-1

Termin wykonania zamówienia: 30.10.2018 r.

Wybrano ofertę nr 2.
Adam Rybak Pracownia Kamieniarska Konserwacji Kamienia „ARKAM"
ul. Półłanki 84
30-740 Kraków
Cena brutto: zł : 393 365,86
Okres gwarancji : 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Przedsiębiorcy: Adam Rybak Pracownia Kamieniarska Konserwacji Kamienia „ARKAM" , ul. Półłanki 84 , 30-740 Kraków jest najkorzystniejsza, uzyskała maksymalną liczbę punktów oraz spełnia wymagania określone w SIWZ.
Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta nr 1
Firma Kamieniarska „Road Memory" Sławomir Chudoba
ul. Kościelna 4, 22-425 Grabowiec
Cena brutto: 59,15 punktów
Okres gwarancji: 40,00 punktów
Łącznie: 99,15 punktów

Oferta nr 2
Adam Rybak Pracownia Kamieniarska Konserwacji Kamienia „ARKAM"
ul. Półłanki 84, 30-740 Kraków
Cena brutto: 60,00 punktów
Okres gwarancji: 40,00 punktów
Łącznie: 100,00 punktów

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 2 oferty z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert

Kryteria oceny ofert:
Cena brutto: 60%
Okres gwarancji: 40 %

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum