Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/VI/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa chodnika na os. 2 Pułku Lotniczego na działkach nr 157/225, 157/46, 157/27 obr. 7 Nowa Huta w Krakowie” – znak sprawy: 1/VI/2018.

 Kraków, 01.08.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.20.00.00-9 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej),
34.95.33.00-5 (Chodniki).

Termin wykonania zamówienia: 14 wrzesień 2018r.

Wybrano ofertę nr 1:

KRZYSZTOF JĘDRSZCZYK ZAKŁAD
PROJEKTOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNY "POWER"
ul. Łowińskiego 3, 31-752 Kraków
Cena brutto: 92.595,05 zł
Okres gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną ofertą w postępowaniu i spełnia wymagania określone w SIWZ.

Streszczenie oceny złożonej oferty:

OFERTA nr 1

KRZYSZTOF JĘDRSZCZYK ZAKŁAD
PROJEKTOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNY "POWER"
ul. Łowińskiego 3, 31-752 Kraków
Łącznie 100pkt, w tym:
- Cena brutto – 60pkt
- Termin realizacji zamówienia – 40pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono 0 ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena brutto - 60%
Okres gwarancji - 40%


 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum