Informacja o uniewaznieniu postepowania. Znak sprawy 5/VII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: „Budowa/przebudowa chodników w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania „Program budowy chodników".

 Kraków, dnia 01.08.2018 r.

NZ.271.202.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie :
część I i część III - art. 93 ust. 1 pkt. 1)
część II - art. 93 ust. 1 pkt. 4) , ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:
część I – nie złożono żadnej oferty;
część II - jedyna oferta, która wpłynęła w postępowaniu – cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – oferta na część II na kwotę
21 521 986,50 złotych, zapewnione środki na część II 2 737 575,33 złotych;
część III – nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia zgodnie z następującymi artykułami ustawy Prawo zamówień publicznych:
część I - art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
część II - art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp - cena oferty, przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty;
część III - art. 93 ust.1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum