Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:12/VII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa dojazdu do szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej - opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych- znak sprawy 12/VII/2018.

Kraków, dnia 01.08.2018 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71320000-7– Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Termin realizacji: 14 miesięcy od dnia podpisania umowy

Wybrano ofertę nr 2
Rafał Matusik „BPD"
ul. Łagiewnicka 39
30-417 Kraków

Cena brutto: 97 785,00 zł brutto
Długość oferowanego okresu gwarancji : 48 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

1)Oferta nr 1
Marta Mardyła Firma Inżynieryjna TECHMA
31-636 Kraków
os. Oświecenia 24/3

Cena brutto:43,47 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 83,47 pkt

2)Oferta nr 1
Rafał Matusik „BPD"
ul. Łagiewnicka 39
30-417 Kraków
Cena brutto:60,00 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert:2 oferty z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto:60%
długość oferowanego okresu gwarancji: 40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum