Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/V/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie naprawy i rekonfiguracji istniejących w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju systemu kolumn alarmowych SOS oraz systemu nadzorującego Sitraffic Route+ wraz z utrzymaniem i serwisem automatyki w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju - numer sprawy: 9/V/2018

Kraków, dnia 03.08.2018 r.

NZ.271.149.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

31.62.52.00-5 (Systemy przeciwpożarowe)
50.71.10.00-2 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych)

Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, z tym, że Wykonawca zrealizuje zadanie naprawy i rekonfiguracji systemu kolumn alarmowych SOS oraz Systemu Tunelowego Sterowania i wizualizacji Sitraffic Route+ w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wybrano ofertę nr 1:

SIEMENS MOBILITY Sp. z o. o.,

03-821 Warszawa, ul. Żupnicza 11

cena ofertowa: 3.018.420,00 zł brutto, w tym:

1) za naprawę oraz rekonfigurację systemu kolumn alarmowych SOS - 390.402,00

2) za naprawę i rekonfiguracji Systemu Tunelowego sterowania i wizualizacji Sitraffic Route+ - 458.298,00

3) za wykonanie czynności bieżącego i ciągłego utrzymania dozoru nad prawidłową i ciągłą pracą systemów i urządzeń - 1.859.760,00

4) za zakup części i podzespołów - 309.960,00

Liczba posiadanych dodatkowych własnych specjalistów w dziedzinach opisanych w części III pkt 1 ppkt 2 lit. c, d, e SIWZ, posiadających umiejętności poświadczone certyfikatami:

c) specjalista ds. automatyki/informatyki - 1 osoba

d) specjalista ds. systemów p. poż. - 1 osoba

e) specjalista ds. liniowej światłowodowej czujki ciepła Fibrolaser lub LIOS LHD - 1 osoba

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1
SIEMENS MOBILITY Sp. z o. o.,
03-821 Warszawa, ul. Żupnicza 11

Punktacja

cena brutto: 60,00

okres gwarancji: 10,00

liczba posiadanych dodatkowych własnych specjalistów w dziedzinach opisanych w części III pkt 1 ppkt 2 lit. c, d, e SIWZ, posiadających umiejętności poświadczone: 30,00

łącznie: 100,00

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto: 60 %.
okres gwarancji: 10%
liczba posiadanych dodatkowych własnych specjalistów w dziedzinach opisanych w części III pkt 1 ppkt 2 lit. c, d, e SIWZ, posiadających umiejętności poświadczone: 30%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum