Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:4/VII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Wymiana opraw świetlenia ulicznego na terenie Plant Bieńczyckich - znak sprawy: 4/VII/2018

Kraków, dnia 07.08.2018 r.

NZ.271.208.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
31.52.00.00-7– Lampy i oprawy oświetleniowe
45.31.00.00-3- Roboty instalacyjne elektryczne

Termin realizacji: 15.11.2018 r.

Wybrano ofertę nr 1
Krzysztof Jędrszczyk Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „Power"
31-752 Kraków
ul. Karola Łowińskiego 3

Cena brutto: 267 438,90 zł brutto
Długość oferowanego okresu gwarancji : 48 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

1)Oferta nr 1:

Krzysztof Jędrszczyk Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „Power"
31-752 Kraków
Ul. Karola Łowińskiego 3

cena ofertowa: 60,00 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 100,00 pkt

2)Oferta nr 2:

M.S.J. „ELEKTROINSTAL" Marek Szwajda, Józef Rozkocha
30-149 Kraków
ul. Balicka 100

cena ofertowa: 59,84 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 99,84 pkt

3)Oferta nr 3:

Zygmunt Włodarczyk PPUH „Włomex"
30-719 Kraków
ul. Gromadzka 30

cena ofertowa: 49,27 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 89,27 pkt

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert:3 oferty z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto:60%
długość oferowanego okresu gwarancji:40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum