Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 8/VII/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Plant Mistrzejowickich" - znak sprawy: 8/VII/2018.

 Kraków, 08.08.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

31520000-7 (Lampy i oprawy oświetleniowe),
45316110-9 (Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego).

Termin wykonania zamówienia: 15 listopad 2018r.

Wybrano ofertę nr 3:

M.S.J. „ELEKTROINSTAL"
Marek Szwajda, Józef Rozkocha
ul. Balicka 100
30-149 Kraków
Cena brutto: 261.800,00 zł
Długość oferowanego okresu gwarancji: 48 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz mieści się w środkach jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

OFERTA nr 1

PPHU Włomex Zygmunt Włodarczyk
ul. Gromadzka 30
30-719 Kraków
Łącznie 86,34pkt, w tym:
- Cena brutto – 46,34pkt
- Długość oferowanego okresu gwarancji – 40pkt

OFERTA nr 2

Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny
„POWER" Krzysztof Jędrszczyk
ul. Łowińskiego 3
31-752 Kraków
Łącznie 90,95pkt, w tym:
- Cena brutto – 50,95pkt
- Długość oferowanego okresu gwarancji – 40pkt

OFERTA nr 3

M.S.J. „ELEKTROINSTAL"
Marek Szwajda, Józef Rozkocha
ul. Balicka 100
30-149 Kraków
Łącznie 100pkt, w tym:
- Cena brutto – 60pkt
- Długość oferowanego okresu gwarancji – 40pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono 0 ofert.

Kryterium oceny ofert:
Cena brutto - 60%
Długość oferowanego okresu gwarancji - 40%


 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum