Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 9/VII/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Rozbudowa ul. Wrobela - etap III w formule zaprojektuj i zbuduj" - znak sprawy: 9/VII/2018.

 Kraków, 10.08.2018r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie prawne

Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający przeznaczył kwotę 4.974.860,00 zł brutto na sfinansowanie zamówienia, a cena najkorzystniejszej oferty wynosi: 7.611.748,98 zł brutto.


 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum