Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:8/VI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa parkingu zielonego przy ul. Zdrowej w Krakowie na części działki nr 278/19 obr. 44 Krowodrza - znak sprawy: 8/VI/2018

Kraków, 10.08.2018r.

NZ.271.184.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45230000-8– Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45316213-1-Instalowanie oznakowania drogowego
77314100-5- Usługi w zakresie trawników

Termin realizacji: : 30 dni od podpisania umowy

Wybrano ofertę nr 1
Józef Paryl „SAMBUD"
Węglówka 72
32-412 Wiśniowa
Cena brutto: 293 160,75 zł brutto
Długość oferowanego okresu gwarancji : 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu, nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 2 pkt 1 a) ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

1)Oferta nr 1
Józef Paryl „SAMBUD"
Węglówka 72
32-412 Wiśniowa
Cena brutto: 60,00 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 1 oferty z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert:
cena brutto:60%
długość oferowanego okresu gwarancji: 40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum