Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 14/VI/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n. "Budowa pomnika Armii Krajowej na Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie" - Znak sprawy : 14/VI/2018.

 

 Kraków, dnia 31.08.2018 roku

NZ.271.185.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.21.23.52-8 (Roboty budowlane w zakresie pomników przemysłowych),
45.22.31.00-7 (Montaż konstrukcji metalowych),
45.11.12.00-0 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne),
45.22.35.00-1 (Konstrukcje z betonu zbrojonego).

Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy.

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Kwota najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wynosiła 1 976 034,56 zł brutto, podczas gdy zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 1 423 655,47 zł brutto. Wobec powyższego Zamawiający zgodnie z treścią ustawy unieważnia postępowanie w przypadku, gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum