Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 4/VIII/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa 10 stanowisk postojowych wraz z remontem istniejącej nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego i przebudową istniejących kabli oświetlenia ulicznego na działkach nr 128/11, 128/12, 129/6, 129/7, 130/4, 130/5, 130/6, 131/4, 133/7 obr. 57 Podgórze przy ul. Mała Góra w Krakowie. W ramach zadania: Budowa parkingu przy ul. Mała Góra. Znak sprawy: 4/VIII/2018.

Kraków, dnia 05.09.2018 roku

NZ.271.232.2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45.31.11.00-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Termin wykonania zamówienia: 10.12.2018 r.

Uzasadnienie faktyczne:
Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu złożona została jedna oferta firmy P.W."Birbud" MM S.C.
Sławomir Mietła, Magdalena Poźniak – Mietła, 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 23 na kwotę 244.784,53 zł brutto. Zamawiający posiadał środki na realizację zamówienia w wysokości 130.504,32 zł brutto.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4), ponieważ oferta
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum