Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 10/VI/2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w Krakowie w latach 2018 – 2021. Znak sprawy: 10/VI/2018

 Kraków, dnia 06.09.2018 roku

NZ.271.183.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
34.94.13.00-8 (Tory tramwajowe)

Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Uzasadnienie prawne:
Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na przedmiotowe zamówienie kwotę 58.357.731,60 zł brutto a cena jedynej oferty złożonej w niniejszym postepowaniu wynosiła 98.898.974,89 zł brutto. Jedyna złożona oferta przewyższa środki Zamawiającego.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum