Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 6/VIII/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n Budowa/przebudowa chodników w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania „Program budowy chodników" - znak sprawy 6/VIII/2018.

Kraków, dnia 06.09.2018 roku

NZ.271.241.2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.23.32.60-9 (Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych)
71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Termin wykonania zamówienia: 30.11.2018r, w tym:
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z ostatecznymi wiążącymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami: 31.10.2018 r.,
- wykonanie robót budowlanych wraz z ostatecznymi wiążącymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami: 30.11.2018 r.

Uzasadnienie faktyczne
W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

Uzasadnienie prawne
Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum