Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/VII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Rozbudowa ul. Rybitwy / Szparagowa - etap I w formule "zaprojektuj i wybuduj" - znak sprawy: 15/VII/2018

 ________________________________________________________________________________

Krakow, 07.09.2018 r.

NZ.271.221.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45.23.30.00-9 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  nawierzchni autostrad, dróg)
71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Termin wykonania zamówienia:
- wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z ostatecznymi wiążącymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami nastąpi w terminie: 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
- wykonanie robót budowlanych nastąpi w terminie: 6 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej,
- wykonanie całości Przedmiotu umowy nastąpi w terminie: 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

Wybrano ofertę nr 1

AG System Sp. z o.o.
ul. Senatorska 15
30-106 Kraków

cena ofertowa: 3 400 000,00 zł brutto, w tym:
za wykonanie dokumentacji projektowej: 98 600,00 zł brutto,
za wykonanie robót budowlanych: 3 301 400,00 zł brutto
okres gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu, nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1:

AG System Sp. z o.o.
ul. Senatorska 15
30-106 Kraków
Punktacja:
cena ofertowa: 60,00 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 100,00 pkt

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert

Kryteria oceny ofert:
Punktacja łącznie: 100%, w tym:
Cena brutto: 60%,
Długość okresu gwarancji: 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum