Informacja o unieważnieniu postępowania na usługę społeczną. Znak sprawy 2/VII/2018.

Dotyczy zamówienia na usługi społeczne p.n.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów" - numer sprawy 2/VII/2018.

Kraków, dnia 11.09.2018 r.

NZ.271.196.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

prowadzonego w trybie art. 138o. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 j.t. z późn. zm.). Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na usługi społeczne p.n.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów" - numer referencyjny: 2/VII/2018 zgodnie z zapisami zawartymi w części X ust. 9 ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną:

Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Działając na podstawie art. 138o. ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 j.t. z późn. zm.) Zamawiający informuje o nieudzieleniu zamówienia na ww postępowanie.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum