Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 9/VIII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Przebudowa chodnika przy ul. Pędzichów w Krakowie (strona nieparzysta) w formule „zaprojektuj i wybuduj" w ramach zadania „Program budowy chodników" – znak sprawy: 9/VIII/2018

 ________________________________________________________________________________

Kraków, 11.09.2018 r.

NZ.271.249.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45.23.32.60-9 (Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych)
71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Termin wykonania zamówienia: 30.11.2018 r., w tym:
- wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z ostatecznymi wiążącymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami nastąpi do dnia: 25.10.2018 r.
- wykonanie robót budowlanych nastąpi do dnia: 30.11.2018 r.

Uzasadnienie:
Zamawiający unieważnienia postępowanie o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum