Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 8/VIII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z Pomnikiem Orła Białego wraz z infrastrukturą techniczną, instalacjami: oświetlenia i iluminacji, nawadniania i kanalizacji deszczowej na działkach: 742/3, 742/4, 652/3, 742/5 obr. 4 Krowodrza przy ul. Królewskiej i ul. Lea w Krakowie. Znak sprawy: 8/VIII/2018

Kraków, dnia 11.09.2018 roku 

NZ.27.2.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.22.35.00-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45.33.22.00-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
77.31.00.00-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Termin wykonania zamówienia: 14.12.2018 r.

Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum