Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 12/VI/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Remont nawierzchni jezdni w ciągu al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej wraz z przystankami komunikacji zbiorowej – w obu kierunkach. Znak sprawy: 12/VI/2018

Kraków, dnia 11.09.2018 roku                                                                               NZ.271.210.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.23.31.40-2 (Roboty drogowe)
45.23.31.42-6 (Roboty w zakresie naprawy dróg)

Termin realizacji: 70 dni od przekazania placu budowy

OFERTA NR 2
Konsorcjum firm:
R.D.M. Śródmieście Sp. z o. o.,- lider konsorcjum
31-411 Kraków, ul. Nad Strugą 7a
„PRODIM" Oskar Niezabitowski – partner konsorcjum
31-351 Kraków, ul. Katowicka 20/22
cena ofertowa: 4.900.945,12 złotych brutto
wydłużony okres gwarancji: o 24 m-ce tj. do okresu 60 m-cy

Uzasadnienie wyboru:
Do realizacji niniejszego zamówienia wybrano w/w Wykonawcę. Oferta tego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i uzyskała łącznie maksymalną ilość punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu.
Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Liczba otrzymanych ofert: 3 (w tym: 0 wykonawców wykluczonych, 0 ofert odrzuconych).
Kryteria oceny ofert:
cena brutto - 60%, wydłużony okres gwarancji – 40 %

Szczegółowa punktacja z uwzględnieniem w/w kryteriów przedstawia się następująco:

OFERTA NR 1
Konsorcjum firm:
WANTA Sp. z o. o., - lider konsorcjum
32-436 Tokarnia, Tokarnia 35
Firma Handlowo – Usługowa „WANTA", Piotr Zębol – partner konsorcjum
34-240 Jordanów, ul. Malejowska 90
cena ofertowa: 54,40 pkt
wydłużony okres gwarancji: 40,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 94,40 pkt

OFERTA NR 2
Konsorcjum firm:
R.D.M. Śródmieście Sp. z o. o.,- lider konsorcjum
31-411 Kraków, ul. Nad Strugą 7a
„PRODIM" Oskar Niezabitowski – partner konsorcjum
31-351 Kraków, ul. Katowicka 20/22
cena ofertowa: 60,00 pkt
wydłużony okres gwarancji: 40,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 100,00 pkt

OFERTA NR 3
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o.
52-200 Wrocław, Wysoka, ul. Lipowa 5A
cena ofertowa: 52,21 pkt
wydłużony okres gwarancji: 40,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 92,21 pkt

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum