Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 7/VIII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa istniejącego pasa drogowego polegająca na budowie chodnika przy ul. Nad Strugą z dojściem do skrzyżowania Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą w Krakowie – znak sprawy: 7/VIII/2018

 ________________________________________________________________________________

Kraków, 13.09.2018 r.

NZ.271.243.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45.23.32.60-9 (Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych)
45.23.12.20-3 (Roboty budowlane w zakresie gazociągów)
45.23.14.00-9 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych)

Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum