Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 14/VIII/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa ulicy Fatimskiej w Krakowie - znak sprawy 14/VIII/2018.

_____________________________________________________________________

Kraków, dnia 01.10.2018 r.

NZ.271.247.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.20.00.00-9 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
45.23.00.00-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu)
45.23.10.00-5 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych)
45.23.14.00-9 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych)

Termin realizacji: 30.11.2020 r.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:
Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający przeznaczył kwotę 1 891 452,00 zł brutto na sfinansowanie zamówienia, a cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o. wynosi: 2 606 853,67 zł brutto.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum