Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 12/VIII/2018

Dotyczy postępowania p.n.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa ul: M. Konopnickiej, ul. Zachodnia, ul. Skośna/Kobierzyńska, Ogródek Jordanowski u zbiegu ul. Lubostroń i Szwai oraz opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia przejść dla pieszych skrzyżowania Skośna/Kobierzyńska."– znak sprawy: 12/VIII/2018.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
45.00.00.00-7 (Roboty budowlane)
45.31.62.12-4 (przebudowę i budowę sieci oświetlenia ulicznego)
45.31.12.00-4 (roboty w zakresie instalacji elektrycznych)
45.31.61.10-9 (instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Termin wykonania zamówienia: 8 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym:
- wykonanie dokumentacji projektowej: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy,
- realizacja robót budowlanych: 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wybrano ofertę nr 4.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „ALTUM" Alicja Czuba
30-443 Kraków, ul. Jugowicka 12
Cena brutto: 149 445,00 zł w tym
-za wykonanie dokumentacji projektowej 19 065,00 zł.,
-za wykonanie robót budowlanych 130 380,00 zł.
Okres gwarancji : 48 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Na Wykonawcę niniejszego zamówienia wybrano firmę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „ALTUM" Alicja Czuba, 30-443 Kraków, ul. Jugowicka 12.
Oferta tego przedsiębiorcy jest najkorzystniejszą ofertą, która wpłynęła na realizację zamówienia, uzyskała maksymalną liczbę punktów oraz spełnia wymagania określone w SIWZ.
Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

OFERTA nr 1
Krzysztof Jędrszczyk Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „POWER"
31-752 Kraków, ul. Łowińskiego 3
Łącznie 79,17 pkt, w tym:
- Cena brutto – 39,17 pkt
- Gwarancja 48 miesięcy – 40 pkt

OFERTA nr 2
M.S.J. „ELEKTROINSTAL" s.c. Marek Szwajda, Józef Rozkocha
30-149 Kraków, ul. Balicka 100
Łącznie 78,48 pkt, w tym:
- Cena brutto – 38,48 pkt
- Gwarancja 48 miesięcy – 40 pkt

OFERTA nr 3
Firma Usługowa „EL-MAG" Magdalena Mysona
39-215 Czarna, ul. Wojska Polskiego 18
Łącznie 80,95 pkt, w tym:
- Cena brutto – 40,95 pkt
- Gwarancja 48 miesięcy – 40 pkt

OFERTA nr 4
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „ALTUM" Alicja Czuba
30-443 Kraków, ul. Jugowicka 12
Łącznie 100 pkt, w tym:
- Cena brutto – 60 pkt
- Gwarancja 48 miesięcy – 40 pkt

Kryterium oceny ofert:
Cena brutto - 60%
Okres gwarancji - 40%

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 4 oferty z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum