Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:20/VIII/2018

Dotyczy postępowania p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy i przebudowy oświetlenia na terenie siłowni zewnętrznej na os. Kabel w Krakowie w formule „zaprojektuj i wybuduj"- znak sprawy 20/VIII/2018.

________________________________________________________________________________

Kraków, dnia 02.10.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
45.00.00.00-7 (Roboty budowlane)

Termin realizacji: do dnia 30.06.2019 r. w tym:
- opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 30.04.2019 r.,
- realizacja robót budowlanych do dnia 30.06.2019 r.

Wybrano ofertę nr 1
Firma Usługa „EL-MAG" Magdalena Mysona
39-215 Czarna, ul. Wojska Polskiego 18

cena ofertowa: 45 510,00 zł brutto w tym:
-za wykonanie dokumentacji projektowej 8 610,00 zł.,
-za wykonanie robót budowlanych 36 900,00 zł
okres gwarancji: 48 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

1)Oferta nr 1:

Firma Usługa „EL-MAG" Magdalena Mysona
39-215 Czarna, ul. Wojska Polskiego 18
cena ofertowa: 60,00 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 100,00 pkt

2)Oferta nr 2:

Krzysztof Jędrszczyk Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „Power"
31-752 Kraków, Ul. Karola Łowińskiego 3
cena ofertowa: 50,65 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 90,65 pkt

3)Oferta nr 3:

Alicja Czuba Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ALTUM"
30-443 Kraków, ul. Jugowicka 12
cena ofertowa: 60,00 pkt
okres gwarancji: 44,85 pkt
łącznie: 84,85 pkt

4)Oferta nr 4:

M.S.J. „ELEKTROINSTAL" Marek Szwajda, Józef Rozkocha
30-149 Kraków, ul. Balicka 100
cena ofertowa: 46,69 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 86,69 pkt

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 4 oferty z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto:60%
długość oferowanego okresu gwarancji: 40 %

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum