Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 7/IX/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa chodnika wzdłuż ul.Dębskiego w ramach zadania pn.: „Program budowy chodników" - znak sprawy 7/IX/2018.

____________________________________________________________________________

Kraków, dnia 02.10.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.23.32.22-1 (Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania)
45.11.27.10-5 (Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych)
45.23.32.21-4 (Malowanie nawierzchni)

Termin realizacji: 30.11.2018 r.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .
Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum