Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 14/IV/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R – Rząska – Mydlniki – Wapiennik w formule zaprojektuj i zbuduj". Znak sprawy: 14/IV/2018

 Kraków, dnia 02.10.2018 r.

NZ.271.109.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
45.00.00.00-7 (Roboty budowlane)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 02.12.2020 r., w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy,

- zakończenie robót budowlanych: do dnia 02.12.2020 r.

Wybrano ofertę nr 1:

Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o. o.,
30-798 Kraków, ul. Christo Botewa 14

cena ofertowa: 11.618.975,92 zł brutto, w tym:

za wykonanie dokumentacji projektowej: 626.532,48 zł brutto

za wykonanie robót budowlanych: 10.992.443,44 zł brutto

okres gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1
Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o. o.,,
30-798 Kraków, ul. Christo Botewa 14

Punktacja:
Cena brutto: 60,00 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji określonej w §11 ust. 1 istotnych postanowień umowy: 40,00 pkt

Łącznie: 100,00 pkt
Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto: 60 %.
długość oferowanego okresu gwarancji określonej w § 11 ust. 1 istotnych postanowień umowy: 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum