Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/VIII/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n „Budowa oświetlenia w ul. Kułakowskiego, ul. Krępy i ul. Cesarza. Znak sprawy: 2/VIII/2018

Kraków, dnia 03.10.2018 r.

NZ.271.227.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45.23.14.00-9 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych)
45.31.00.00-3 (Roboty instalacyjne elektryczne)
45.31.40.00-1 (Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych)
45.31.60.00-5 (Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych)

Termin wykonania zamówienia: 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wybrano ofertę nr 4:

Zakład Projektowo – Usługowo – Produkcyjny POWER Krzysztof Jędrszczyk
31-752 Kraków, ul. Łowińskiego 3

cena ofertowa: 81.843,34 zł brutto

okres gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe ALTUM, Alicja Czuba
30-443 Kraków, ul. Jugowicka 12

Punktacja:
Cena brutto: 58,93 pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 98,93 pkt

Oferta nr 2
S&M Energia Sp. Cywilna S. Karwecki, M. Rychlicki
31-867 Kraków, os. 2 Pułku Lotniczego 1E/60

Punktacja:
Cena brutto: 31,94 pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 71,94 pkt

Oferta nr 3
Firma Usługowa „El-Mag" Magdalena Mysona
39-215 Czarna, Wojska Polskiego 18

Punktacja:
Cena brutto: 39,40 pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 79,40 pkt

Oferta nr 4
Zakład Projektowo – Usługowo – Produkcyjny POWER Krzysztof Jędrszczyk
31-752 Kraków, ul. Łowińskiego 3

Punktacja:
Cena brutto: 60,00 pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 4 z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto: 60 %.
długość oferowanego okresu gwarancji określonej w § 10 ust. 2 istotnych postanowień umowy: 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum