Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/IX/2018.

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71" - znak sprawy: 2/IX/2018.

 Kraków, 04.10.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Postępowanie przeprowadzono w trybie: Przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71320000-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Termin wykonania zamówienia: 17.05.2019r.

Wybrano ofertę nr 2:

Marta Mardyła
Firma Inżynieryjna TECHMA
os. Oświecenia 24/3
31-636 Kraków
Cena brutto: 30.996,00 zł
Okres gwarancji określony w § 9 ust. 1 Istotnych postanowień umowy: 36 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w Wykonawcy jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia wymagania określone w SIWZ oraz mieści się w środkach jakie Zamawiający przewidział na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

Oferta nr 1

BPD Rafał Matusik
ul. Łagiewnicka 39
30-417 Kraków

- Cena brutto – 56,70pkt
- Okres gwarancji określony w § 9 ust. 1 Istotnych postanowień umowy – 40pkt

Łącznie 96,70pkt

Oferta nr 2

Marta Mardyła
Firma Inżynieryjna TECHMA
os. Oświecenia 24/3
31-636 Kraków

- Cena brutto – 60pkt
- Okres gwarancji określony w § 9 ust. 1 Istotnych postanowień umowy – 40pkt

Łącznie 100pkt

Oferta nr 3

Biuro Projektowe APPIA
Bartosz Ptak
ul. Zbożowa 5A/1
30-002 Kraków

- Cena brutto – 55,79pkt
- Okres gwarancji określony w § 9 ust. 1 Istotnych postanowień umowy – 40pkt

Łącznie 95,79pkt

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono 0 ofert.

Kryterium oceny ofert:
Cena brutto - 60%
Okres gwarancji określony w § 9 ust. 1 Istotnych postanowień umowy - 40%


 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum