Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/VII/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej w rejonie filii przedszkola nr 110 w Krakowie" - znak sprawy: 3/VII/2018.

 Kraków, 08.10.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45100000-8 (Przygotowanie terenu pod budowę),
45220000-5 (Roboty Inżynieryjne i budowlane),
45316213-1 (Instalowanie oznakowania drogowego),
77314100-5 (Usługi w zakresie trawników).

Termin wykonania zamówienia: 30 dni od przekazania terenu i placu budowy.

Wybrano ofertę nr 1:

SAMBUD Józef Paryl
Węglówka 72
32-412 Wiśniowa
Cena brutto: 203.707,48 zł
Okres gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w Wykonawcy jest jedyną ofertą w postępowaniu i spełnia wymagania określone w SIWZ.

Streszczenie oceny złożonej oferty:
OFERTA nr 1
SAMBUD Józef Paryl
Węglówka 72
32-412 Wiśniowa
Łącznie 100pkt, w tym:
- Cena brutto – 60pkt
- Okres gwarancji – 40pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono 0 ofert.

Kryterium oceny ofert:
Cena brutto - 60%
Okres gwarancji - 40%


 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum