Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 11/IX/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa chodnika przy ul. Nad Strugą (na działkach 697, 696 obr. 22 Śródmieści, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą – znak sprawy: 11/IX/2018

______________________________________________________________________________

Kraków, 09.10.2018 r.

NZ.271.293.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45.23.32.60-9 (Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych)
45.23.12.20-3 (Roboty budowlane w zakresie gazociągów)
45.23.14.00-9 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych)

Termin wykonania zamówienia: 10.12.2018 r.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

 

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum