Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:12/IX/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Strumyk na odcinku od ul. Poleskiej do ul. Dolnomłyńskiej" - znak sprawy: 12/IX/2018.

Kraków, 10.10.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie: Przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71320000-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 kwietnia 2019r.

Wybrano ofertę nr 5:

Marta Mardyła
Firma Inżynieryjna TECHMA
os. Oświecenia 24/3
31-636 Kraków
Cena brutto: 26.937,00 zł
Okres gwarancji: 36 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w Wykonawcy jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia wymagania określone w SIWZ oraz mieści się w środkach jakie Zamawiający przewidział na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

Oferta nr 1

Firma Handlowo-Usługowa REMAPOL
Grzegorz Kalita
ul. Wielkie Pola 7
31-764 Kraków
Łącznie 94,07pkt, w tym:
- Cena brutto – 54,07pkt
- Okres gwarancji – 40pkt

Oferta nr 2

BPD Rafał Matusik
ul. Łagiewnicka 39
30-417 Kraków
Łącznie 86,98pkt, w tym:
- Cena brutto – 46,98pkt
- Okres gwarancji – 40pkt

Oferta nr 3

Biuro Projektowe APPIA
Bartosz Ptak
ul. Zbożowa 5A/1
30-002 Kraków
Łącznie 69,57pkt, w tym:
- Cena brutto – 29,57pkt
- Okres gwarancji – 40pkt
Oferta nr 4

Dorota Słowiak
A1 Drogowa Pracownia Projektowa
ul. Kamionka 3/12a
31-586 Kraków
Łącznie 83,80pkt, w tym:
- Cena brutto – 43,80pkt
- Okres gwarancji – 40pkt

Oferta nr 5

Marta Mardyła
Firma Inżynieryjna TECHMA
os. Oświecenia 24/3
31-636 Kraków
Łącznie 100pkt, w tym:
- Cena brutto – 60pkt
- Okres gwarancji – 40pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 5, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono 0 ofert.

Kryterium oceny ofert:
Cena brutto - 60%
Okres gwarancji - 40%


 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum