Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 9/IX/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych przy ul. Bogusza w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładką kolidującego uzbrojenia w ramach zadania pn.: „Budowa parkingu przy ul. Bogusza" – znak sprawy: 9/IX/2018

 _______________________________________________________________________________

Kraków, 10.10.2018 roku

NZ.271.276.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

71.32.00.00-7 (usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Termin wykonania zamówienia: 28.06.2019 r.

Wybrano ofertę nr 2

Paweł Kubica KUBICAPROJEKT
ul. Gęsia 10
31-535 Kraków

cena ofertowa: 28 400,00 zł brutto
długość oferowanego okresu gwarancji: 48 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą w niniejszym postępowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1:

Rafał Matusik BPD
ul. Łagiewnicka 39
30-417 Kraków

Punktacja:
cena ofertowa: 58,96 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 98,96 pkt

Oferta nr 2:

Paweł Kubica KUBICAPROJEKT
ul. Gęsia 10
31-535 Kraków

Punktacja:
cena ofertowa: 60,00 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 100,00 pkt

Oferta nr 3:

Biuro Projektowe Appia Bartosz Ptak
ul. Zbożowa 5A/1
30-002 Kraków

Punktacja:
cena ofertowa: 53,49 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 93,49 pkt

Oferta nr 4:

Marta Mardyła Firma Inżynieryjna TECHMA
os. Oświecenia 24/3
31-636 Kraków

Punktacja:
cena ofertowa: 58,95 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 98,95 pkt

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
Punktacja łącznie: 100%, w tym:
Cena brutto: 60%,
długość oferowanego okresu gwarancji: 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum