Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 2/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego na odcinku od ul. Montwiłła – Mireckiego do działki 470/2 - znak sprawy 2/X/2018

________________________________________________________________________________

Kraków, dnia 22.10.2018 r.

NZ.271.286.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum