Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/IX/2018

Dotyczy postępowania p.n.: „Rozbudowa ul. Wrobela - etap III w formule zaprojektuj i zbuduj" - Znak sprawy: 4/IX/2018.

Kraków, dnia 29.10.2018 roku

NZ.271.266.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.23.30.00-9 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg)
71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Termin wykonania zamówienia: 30.06.2020r, w tym:
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, zaświadczeniami uprawniającymi do wykonania robót budowlanych: 8 miesięcy od dnia podpisania umowy
- zakończenie robót budowlanych: 30.06.2020r.

Wybrano ofertę nr 1.
Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o. o.
ul. Christo Botewa 14, 30-798 Kraków

Cena brutto: 8 533 229,18 zł w tym:
- za wykonanie dokumentacji projektowej: 42 000,00 zł
- za wykonanie robót budowlanych: 8 491 229,18 zł

Okres gwarancji określonej w § 11 ust. 1 istotnych postanowień umowy: 48 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

1. Oferta nr 1
Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o. o.
ul. Christo Botewa 14, 30-798 Kraków

Cena brutto: 60 punktów
Okres gwarancji określonej w § 11 ust. 1 istotnych postanowień umowy: 40 punktów
Łącznie: 100 punktów

2. Oferta nr 2
AG SYSTEM Sp. z o. o.
ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków

Cena brutto: 59,53 punktów
Okres gwarancji określonej w § 11 ust. 1 istotnych postanowień umowy: 40 punktów
Łącznie: 99,53 punktów

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 2 oferty z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert

Kryteria oceny ofert:
Cena brutto: 60%
Okres gwarancji określonej w § 11 ust. 1 istotnych postanowień umowy: 40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum