Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/VIII/2018

Dotyczy postępowania p.n Awaryjna naprawa odcinków torowiska tramwajowego wydzielonego w Alei Solidarności na odcinku pomiędzy ul. Bulwarową i węzłem rozjazdów Kombinat w Krakowie. Znak sprawy: 15/VIII/2018.

Kraków, dnia 30.10.2018 r.

NZ.271.245.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
34.94.13.00-8 (Tory tramwajowe)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 20.12.2018 r.

Wybrano ofertę nr 1:
ZUE S.A.
Ul. K. Czapińskiego 3
30-048 Kraków
cena brutto: 2.496.785.09 zł
okres gwarancji jakości: zaproponowany okres gwarancji jakości 36 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.
Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Oferta nr 1
ZUE S.A.
Ul. K. Czapińskiego 3, 30-048 Kraków

Punktacja:
cena brutto: 60,00 pkt
okres gwarancji jakości: 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Oferta nr 2
Konsorcjum firm:
Lider: Bahn Technik Wrocław Sp. z o.o. ul. Kniaziewicza 19, 50-455 Wrocław
Partner: Torserwis Sp. z o.o.
ul. Kokotek 30, 41-700 Ruda Śląska

Punktacja:
cena brutto: 27,98 pkt
okres gwarancji jakości: 40,00 pkt
Łącznie: 67,98 pkt

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
Punktacja łącznie: 100%, w tym:
Cena brutto: 60%,
Okres gwarancji jakości: 40%

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum