Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/IX/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa chodnika w ul. Rzebika na odcinku od ul. Lipskiej do ul. Przewóz w ramach zadania p.n. „Program budowy chodników" - znak sprawy: 15/IX/2018.

Kraków, 31.10.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.23.32.22-1 (Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania)
45.11.27.10-5 (Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych)
45.23.10.00-5 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych)
Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2018 r.

Do realizacji zamówienia wybrano:

OFERTĘ NR 1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ BIRBUD" MM Spółka cywilna
Sławomir Mietła, Magdalena Poźniak-Mietła
ul. Biskupińska 23, 30-732 Kraków
cena ofertowa: 307.296,65 złotych brutto
wydłużony okres gwarancji: 36 m-cy

Uzasadnienie wyboru:
Do realizacji niniejszego zamówienia wybrano w/w Wykonawcę. Oferta tego Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Pzp.
Liczba otrzymanych ofert: 1 (w tym: 0 wykonawców wykluczonych, 0 ofert odrzuconych).
Kryteria oceny ofert:
cena brutto - 60%, wydłużony okres gwarancji – 40 %

Szczegółowa punktacja z uwzględnieniem w/w kryteriów przedstawia się następująco:

OFERTA NR 1
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ BIRBUD" MM Spółka cywilna
Sławomir Mietła, Magdalena Poźniak-Mietła
ul. Biskupińska 23, 30-732 Kraków
cena ofertowa: 60,00 pkt
wydłużony okres gwarancji: 0,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 60,00 pkt


 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum